Grupa LOTOS w 2013 roku ogłosiła pierwszy, pilotażowy konkurs skierowany do organizacji studenckich zrzeszonych w sieci ENACTUS Poland, którego celem było wsparcie ciekawych i jednocześnie wpisujących się w założenia strategii CSR Grupy LOTOS projektów. Tegoroczny konkurs został rozszerzony o wszystkie koła i organizacje studenckie zarejestrowane w Polsce, a obszary jakich dotyczyły projekty nie musiały ograniczać się do regionów, w których Grupa LOTOS realizuje strategię społecznej odpowiedzialności biznesu.

Wpłynęło 6 wniosków, podobnie jak w roku 2013. Mieliśmy poważny dylemat jaką decyzję podjąć, wszystkie projekty wpisywały się w założenia regulaminowe, ich celem jest inicjowanie procesów zmian, poprawiających kondycję społeczną wybranej grupy beneficjentów czy środowiska – podkreśla Jowita Twardowska dyrektor ds. Komunikacji i CSR w Grupie LOTOS.

Jury konkursowe przyznało grant o łącznej wartości 10 000 zł ex aequo dwóm organizacjom studenckim: Grupie ENACTUS Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie na realizację projektu Aphasia oraz ENACTUS Uniwersytetu Gdańskiego, którzy przygotowali międzysektorowy projekt Meble od Nowa.

Warszawskie koło studentów SGGW tematem swojego projektu uczyniło afazję, a odbiorcami afatyków oraz ich najbliższe otoczenie. Afazja to utrata uprzednio nabytej umiejętności mówienia i/lub upośledzenie rozumienia języka, czytania oraz pisania, będąca najczęściej skutkiem udaru mózgu lub urazów mechanicznych takich jak np. wypadek samochodowy. – Największą barierą osób cierpiących na afazję jest brak możliwości komunikowania się ze światem zewnętrznym. W tym celu stworzyliśmy prototyp aplikacji, która pozwoli afatykowi za pomocą prostych symboli i znaków komunikować się ze światem. Program pozwala na tworzenie prostych notatek, a następnie udostępnianie ich na specjalnej, okrojonej wersji Facebook’a. Aplikacja będzie darmowa i będzie można ją pobrać w oficjalnych sklepach mobilnych na wszystkie platformy – mówi Martyna Gańko, koordynator projektu.

Ponadto projekt zakłada budowę i promocję wielojęzycznej strony internetowej, która będzie podwaliną wiedzy dla rodzin i najbliższych afatyków. Badania związane z występowaniem tej choroby są zatrważające: tylko w Polsce około 50 000 osób każdego roku doznaje udaru, z czego jedna trzecia cierpi na afazję.

Drugi, wybrany przez Grupę LOTOS projekt, należy do studentów zrzeszonych w kole ENACTUS Uniwersytet Gdański. Łączy on aktywizację zawodową osób niepełnosprawnych, recykling tworzyw sztucznych oraz zużytych mebli z edukacją najmłodszych mieszkańców Pomorza w zakresie bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Jak to możliwe? – Nawiązaliśmy kontakt z koordynatorami projektu „Osiedle Sitowie”, który jest realizowany przez MOPR w Gdańsku. Jego celem jest aktywizacja zawodowa i społeczna kilku grup społecznych zagrożonych wykluczeniem społecznym: osób z zaburzeniami psychicznymi, samotne matki z dziećmi oraz trudną młodzież – podkreśla Damian Olszewski, koordynator projektu.

Aby zwiększyć aktywizację zawodową mieszkańców „Osiedla Sitowie” studenci zaplanowali długofalowe działanie polegające na stworzeniu pracowni renowacji starych mebli oraz tworzenia nowych, pod okiem doświadczonego fachowca oraz kreatywnych studentów z gdańskiej ASP. Ponadto uczestnicy projektu z dostarczonych produktów recyklingowych (m.in. bannery reklamowe) będą wytwarzać materiały odblaskowe zwiększające bezpieczeństwo najmłodszych na drogach. Odblaski zostaną przekazane szkołom znajdującym się w mniejszych gminach i miejscowościach w woj. pomorskim.

– Jesteśmy bardzo ciekawi jak rozwiną się zwycięskie projekty i mamy nadzieję, że dzięki przyznanym grantom, studenci rozwiną skrzydła a inicjatywy zaczną żyć własnym życiem dodaje Dyrektor Twardowska.

Konkurs oraz współpraca z ośrodkami akademickimi jest częścią strategii CSR Grupy Kapitałowej LOTOS na lata 2012-2015, która zakłada realizację działań w trzech głównych obszarach: bezpieczeństwo w ruchu drogowym, ekologia, ochrona przyrody ze szczególnym uwzględnieniem Morza Bałtyckiego oraz wyrównywanie społecznych szans, w tym projekty edukacyjne skierowane do dzieci i młodzieży oraz działania dedykowane lokalnym społecznościom.

Więcej o konkursie „Odpowiedzialnie z LOTOSEM” oraz innych projektach społecznych Grupy LOTOS znajduje się na stronie www.odpowiedzialny.lotos.pl