Organizacja SIFE International zdecydowała się na wprowadzenie zmian w założeniach i kryteriach oceny projektów. Aktywne drużyny nie muszą się jednak obawiać o rozwój swoich programów, które już są w trakcie realizacji. Dotychczasowe ścieżki tematyczne (gospodarka rynkowa, umiejętności potrzebne do odniesienia sukcesu, przedsiębiorczość, zarządzanie finansami, świadomość ekologiczna i etyka w biznesie) będą w dalszym ciągu dopuszczalne, aczkolwiek nieobowiązkowe. W związku z tym, drużyny będą miały więcej swobody w zakresie wyboru tematyki projektów.

Podczas konkursów krajowych i międzynarodowych sędziowie będą oceniać na ile drużyny przyczyniły się do poprawy jakości życia wybranych grup społecznych, poprzez wykorzystanie modeli biznesowych i ekonomicznych oraz podejście przedsiębiorcze, przy uwzględnieniu czynników ekonomicznych, społecznych i ekologicznych. W ocenie bardzo istotne będą mierzalne rezultaty osiągnięte przez zespoły, jak również zastosowane metody.