Informacja o przetwarzaniu danych osobowych do celów Konkursu Enactus Poland National Competition 2024

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w formularzu rejestracyjnym aplikacji, przez firmę BIGRAM Sp. z o.o., dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu organizacyjnego Enactus Poland National Competition 2023 zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych Acs z dnia 29 sierpnia 1997 r., tekst jedn: Dz. U. z 2016 r., poz. 922 z późn. zm. Oświadczam, że jestem świadomy, że administratorem danych osobowych wskazanych w powyższym formularzu rejestracyjnym jest BIGRAM Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie 02-672 przy ul. Domaniewskiej 42. Przesłanie powyższego formularza jest jednocześnie z oświadczeniem, że podane w nim informacje są prawdziwe. Zostałem poinformowany o prawie dostępu do swoich danych i ich poprawiania.

I hereby give consent for my personal data included in my registration form, to BIGRAM Sp. z o.o. company, to be processed for the purposes of the Enactus Poland National Competition organizaion process under the Personal Data Protection Acs as of 29 August 1997, consolidated text: Journal of Laws 2016, item 922 as amended. I declare that I am aware that the administrator of the personal data pointed in the registration form above is BIGRAM Sp. z o.o. with headquarters in Warsaw 02-672 at Domaniewska 42 Street. Sending the above form is also a statement that the information provided in it is true. I have been informed about the right to access my data and correct it.