Informacja o przetwarzaniu danych osobowych do celów Konkursu Enactus Poland National Competition 2023

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w formularzu rejestracyjnym aplikacji, przez firmę BIGRAM SA, dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu organizacyjnego Enactus Poland National Competition 2023 zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych Acs z dnia 29 sierpnia 1997 r., tekst jedn: Dz. U. z 2016 r., poz. 922 z późn. zm. Oświadczam, że jestem świadomy, że administratorem danych osobowych wskazanych w powyższym formularzu rejestracyjnym jest BIGRAM SA z siedzibą w Warszawie przy ul. Cybernetyki 7. Przesłanie powyższego formularza jest jednocześnie z oświadczeniem, że podane w nim informacje są prawdziwe. Zostałem poinformowany o prawie dostępu do swoich danych i ich poprawiania.

I hereby give consent for my personal data included in my registration form, to BIGRAM SA company, to be processed for the purposes of the Enactus Poland National Competition organizaion process under the Personal Data Protection Acs as of 29 August 1997, consolidated text: Journal of Laws 2016, item 922 as amended. I declare that I am aware that the administrator of the personal data pointed in the registration form above is BIGRAM SA with headquarters in Warsaw at Cybernetyki 7 Street. Sending the above form is also a statement that the information provided in it is true. I have been informed about the right to access my data and correct it.