..

Zgoda rodo formularz zgłoszeniowy/rejestracji na kurs: 

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, udostępnionych na potrzeby Programu Bright Your Future (tj. imienia i nazwiska, numeru telefonu oraz adresu email), przez firmę BIGRAM S.A., z siedzibą w Warszawie, przy ul. Cybernetyki 7, w celach kontaktowych (rekrutacja na warsztat, uzyskanie opinii na temat warsztatu, a także wystawienia i przesłania certyfikatu uczestnictwa) przy użyciu telefonu lub poczty elektronicznej, po zakończeniu Programu. Zgodę można wycofać w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. W celu wycofania zgody należy przesłać informację na adres e-mail iod@bigram.pl.”

 

Treść zapisów w regulaminie warsztatów:

1. Dane osobowe.

1.1  Administrator danych 

Administratorem danych osobowych uczestników kursu przetwarzanych w ramach programu „#BrightYourFuture” (dalej jako „Dane Osobowe”) jest: 

 • Bigram S. A. z siedzibą w Warszawie 02-677, przy ul. Cybernetyki 7, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego – Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, Sąd Gospodarczy XIII Wydział Rejestrowy pod numerem KRS 0000061970, NIP 521-04-10-988.

Dane Osobowe będą przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanym dalej „RODO”

2. Cele i podstawy prawne przetwarzania Danych Osobowych

Dane Osobowe będą przetwarzane w celach:

 • Organizacji i realizacji kursów w ramach programu „#BrightYourFuture”, w tym przyjmowania zgłoszeń, oceny przeprowadzanych warsztatów, wystawienia certyfikatu uczestnictwa;
 • Ewaluacji Programu,

Podstawą prawną przetwarzania danych w ramach Wspólnych Czynności Przetwarzania jest:

 • zgoda Podmiotów Danych na przetwarzanie danych osobowych w ramach realizacji programu,
 • 3. Odbiorcy Danych Osobowych

Dostęp do Danych Osobowych mogą mieć upoważnieni pracownicy Administratora, usługodawcy w związku z organizacją  i realizacją programu „#BrightYourFuture”,  w tym – którym w drodze umowy powierzono przetwarzanie Danych Osobowych na potrzeby realizacji ww. usług. Dostęp do Danych Osobowych mają tylko osoby, w przypadku których istnieje uzasadnienie takiego dostępu z uwagi na wykonywane zadania i świadczone usługi. Wszystkie osoby upoważnione do przetwarzania Danych Osobowych są zobowiązane do zachowania poufności danych i ich zabezpieczenia przed ujawnieniem osobom nieuprawnionym.

4. Okres przechowywania Danych Osobowych

Dane osobowe Uczestników będą przechowywane przez okres trwania programu i 6 miesięcy po jego zakończeniu lub do czasu wycofania zgody lub do złożenia sprzeciwu.

5. Zasady gromadzenia Danych Osobowych

Podanie przez Uczestnika danych osobowych jest dobrowolne, ale jest warunkiem koniecznym udziału w Programie. Uczestnik jest zobowiązany do ich podania, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości uczestnictwa w warsztacie przez Uczestnika i otrzymania certyfikatu udziału.

6. Prawa związane z przetwarzaniem Danych Osobowych

Osoba, której dane dotyczą może skorzystać wobec Administratora z następujących praw:

 • prawa do żądania dostępu do swoich Danych Osobowych i uzyskania informacji na temat ich przetwarzania, a w przypadku gdyby były nieprawidłowe ma prawo do żądania ich sprostowania (zgodnie z art. 15 i 16 RODO),
 • prawa do żądania ograniczenia przetwarzania danych w sytuacjach i na zasadach wskazanych w art. 18 RODO (Podmiot danych może żądać ograniczenia przetwarzania jego danych osobowych na okres weryfikacji ich prawidłowości lub do czasu rozpatrzenia jego sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Prawo to przysługuje także w sytuacji gdy zdaniem podmiotu danych przetwarzanie jego danych jest niezgodnie z prawem, lecz nie chce on aby dane te zostały od razu usunięte lub w przypadku gdy dane są mu potrzebne dłużej niż zakładał przyjęty okres przetwarzania, z uwagi na kwestie ustalenia lub obrony roszczeń), 
 • prawa do żądania usunięcia danych zgodnie z art. 17 RODO („prawo do bycia zapomnianym”),
 • prawa do przenoszenia danych, gdy przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody w myśl art. 6 ust. 1 lit. a RODO (art. 20 RODO),
 • prawa do wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania Danych Osobowych z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją, w przypadku, gdy dane są przetwarzane w ramach realizacji prawnie usprawiedliwionych interesów, o których mowa w punkcie 2 (zgodnie z art. 21 ust. 1 RODO). 
 • prawa do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Wycofanie zgody jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w Programie.

7. Dane kontaktowe

Punktem kontaktowym dla osób, których dotyczą Dane Osobowe pełni Bigram S.A. W sprawach związanych z przetwarzaniem Danych Osobowych oraz realizacją praw przysługujących osobom, których te dane dotyczą można kontaktować się na adres e-mail: iod@bigram.pl

Korespondencję papierową należy wysyłać na adres siedziby Bigram S.A. tj. ul. Cybernetyki 7, 02-677 Warszawa.

Osoba, która złożyła wniosek lub żądanie dotyczące przetwarzania jej Danych Osobowych, w ramach korzystania z przysługujących jej praw, może zostać poproszona o odpowiedź na kilka pytań, które umożliwią weryfikację jej tożsamości.

Ponadto osoba, której dane dotyczą ma prawo wnieść skargę na przetwarzanie jej Danych Osobowych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).